תנאי שימוש באתר ו/או באפליקציה של קבוצת LEGGENDA

כללי

 1. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם כל האמור בתנאי השימוש ובאתר ו/או באפליקציה מיועד לנשים וגברים כאחד. מקום בו מנוסחים תנאי שימוש והאתר בלשון יחיד, הכוונה היא גם ללשון רבים, ולהיפך.
 2. תקנון שימוש זה מסדיר את תנאי השימוש של הגולשים באתר ו/או באפליקציה ו/או המשתמשים באפליקציה של חברת אורי פרסקו בע"מ, אשר משתמש אותה ואת כל הזכיינים והחברות הקשורות לה אשר מפעילות את רשת הגלידריות תחת המותג "לג'נדה" ו/או מי מטעמן (להלן יכונו יחדיו במשותף: "לג'נדה" ו/או "אנחנו") לשם ביצוע הזמנות לשם איסוף ו/או למשלוח לכתובת נבחרת על-ידי המשתמש של מוצרים של לג'דנה (להלן: "המוצרים").
 3. מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר ו/או באפליקציה באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר ו/או באפליקציה במחשבים נייחים ו/או ניידים.
 4. לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות הדואר האלקטרוני yoav@legenda.co.il או באמצעות טופס אלקטרוני באתר האינטרנט או בחלק הייעודי באפליקציה של לג'נדה תחת הכותרת "צור קשר".
 5. הביקור והגלישה באתר ו/או באפליקציה והשימוש בו, בתכנים ובשירותים הכלולים בו כמפורט להלן, באמצעות מחשב או בכל אמצעי תקשורת אחר (לרבות טלפון חכם), בין אם בוצע רישום לאתר ובין אם לא (להלן: "השימוש" ו/או "השימוש באתר"), ייעשו בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, למדיניות אספקה והובלת מוצריםלמדיניות הפרטיות  וכן להוראות ותנאים נוספים שייתכן ויוצגו במהלך השימוש באתר ו/או באפליקציה, אשר כולם יחד מהווים את תנאי השימוש (להלן ביחד: ”תנאי השימוש").  
 6. שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכנים שבהם ניתנים לשימוש כמות שהם (as is) ולג'נדה שומרת על זכותה לבצע שינויים בתנאי השימוש ו/או באתר ו/או באפליקציה, לרבות בין היתר, אך לא רק, במבנה ו/או בעיצוב ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להתנות את השירותים כולם או חלקם ו/או לשנות את המועדים שבהם יסופקו השירותים ו/או הזמנים בהם ניתן יהיה להשתמש באתר ו/או באפליקציה ומוסכם בזה כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי לג'דנה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

בביצוע השינויים כאמור, לרבות ביטול הרישום באתר ו/או חסימת הגישה לאפליקציה של כל משתמש מכל סיבה שהיא, לרבות בשל ביצוע פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או לתנאי השימוש באתר ו/או באפליקציה, וזאת ללא כל צורך או התחייבות למתן הנמקה ו/או הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר עוד כי כל שינוי ו/או תוספת כאמור יכנסו לתוקף ויחולו על כל לקוח מיד עם ביצועם. כל פעולה שתבוצע באתר ו/או באפליקציה לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לנוסח המעודכן לאחר השינוי.

 1. מובהר שייתכן ולג'דנה תתנה שירותים מסוימים להסכמה לתנאי שימוש שונים ונפרדים (למשל: רישום למועדון לקוחות וכיוצא בזה), וההצטרפות ו/או השימוש בשירותים נוספים כאמור יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים אשר יופיעו באתר ו/או באפליקציה בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בתקנון זה.
 2. אנא קרא את תנאי השימוש בעיון. השימוש באתר ו/או באפליקציה או כל חלק מהם וכל פעולה שתעשה באמצעות האתר ו/או האפליקציה, לרבות רכישת מוצרים, מהווים הסכמה שלך לקבל על עצמך את כל תנאי השימוש ולפעול בהתאם להם, ולא תהא לך כל טענה, דרישה או תביעה נגד לג'נדה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הנובעות מהפרת התחייבויות לג'נדה ו/או מי מטעמה.
 3. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הינך מתבקש לחדול מגלישה או משימוש באתר ו/או להפסיק לעשות שימוש ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הסלולרי/הטאבלט בו אתה עושה שימוש.

הגבלות על השימוש באתר ו/או באפליקציה

 1. כתנאי לשימושך באתר ו/או באפליקציה, הינך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה לשום מטרה בלתי חוקית ו/או פוגענית ו/או לשום מטרה אשר תפריע, תשבש, תשנה, תפגום, תגביל או תשפיע בכל דרך שהיא על אופן פעולתו של האתר, לרבות באמצעות וירוס, תולעת, סוס טרויאני, תוכנה זדונית, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומבלי לגרוע מכל תרופה או סעד אחר, לג'נדה תהיה רשאית למנוע גישה מכל משתמש אשר, לשיקול דעתה הבלעדי של לג'נדה, יבצע או ינסה לבצע באתר ו/או באפליקציה פעולה המנוגדת לתנאי שימוש אלה ו/או לכל דין ו/או שעשויה לפגוע באופן כלשהו באתר ו/או באפליקציה ו/או בלג'נדה ו/או במוניטין של לג'נדה.
 2. לג'נדה שומרת את הזכות לערוך שינויים בתנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאי שימוש אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר ו/או באפליקציה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי לג'נדה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור, לג'נדה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר, להפסיק או לא לאפשר את השימוש באתר ו/או באפליקציה, לשנות את מראהו מעת לעת, להוריד קישורים ו/או כל מידע אחר המופיע באתר ו/או באפליקציה, לשנות את מבנהו, את מגוון המוצרים המוצעים דרכו, וכן לבטל את הרישום באתר ו/או באפליקציה של כל משתמש מכל סיבה שהיא, לרבות בשל ביצוע פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או לתנאי השימוש באתר ו/או באפליקציה, וזאת ללא כל צורך או התחייבות למתן הנמקה ו/או הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. מובהר, כי הגלישה והשימוש באתר ו/או באפליקציה ורכישת מוצרים באמצעותו נועדו לשימוש אישי בלבד, והינך מתחייב כי לא תעשה שימוש סיטונאי ו/או מסחרי באתר ו/או באפליקציה לשם מכירה חוזרת של מוצרים שנרכשו באמצעות האתר (בין אם נרכשו ברכישה בודדת ובין אם במספר רכישות על פני תקופה) ו/או לשם הצגתם ללא היתר בפלטפורמות או באתרים אחרים ו/או לשם ביצוע רכישות למטרת מרמה ו/או לשם ביצוע כל מעשה או מחדל שעשוי לפגוע באתר ו/או באפליקציה ו/או בלג'נדה ו/או בצדדים שלישיים.
 4. בעצם השימוש באתר ו/או באפליקציה, הינך מצהיר כי הינך מעל גיל 18, ו/או שהנך בעל הרשאה חוקית מהורה ו/או מאפוטרופוס חוקי (אשר תספק לנו, ככל שנדרוש זאת בטרם או לאחר השימוש באתר ו/או באפליקציה), וכי הנך כשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה ובשירותים המוצעים בו ו/או כי הורה ו/או אפוטרופוס חוקי הסביר לך את ההתחייבויות תחת תנאי שימוש אלה ואישר לך להפעילה כדין. בנוסף, הינך מתחייב שלא לבצע שימוש כלשהו באתר ו/או באפליקציה אשר נוגד את תנאי השימוש, לרבות ביצוע כל פעולה אשר עשויה לשבש ו/או להפריע לפעילות האתר.

שירותי האתר  

 1. האתר ו/או האפליקציה מאפשרים למשתמשים של לג'דנה לרכוש מוצרים מתוצרת לג'דנה וכן מוצרים נלווים נוספים של צדדים שלישיים, כמפורט להלן:
  • ביצוע הזמנה למשלוח לכתובת מוגדרת
   • האתר ו/או האפליקציה מאפשר למשתמשים לבצע הזמנה של מוצרי לג'דנה ו/או תוצרים נלווים מתוצרת צדדים שלישיים המוצעים בסניפי לג'דנה השונים (לדוגמה שתייה קלה וכיו"ב).
   • בעת ביצוע ההזמנה המשתמש יזין כתובת למשלוח ו/או יתבסס על כתובת רשומה כאשר מדובר במשתמש רשום, אשר תשמש כנקודת בסיס לשם איתור הסניף הקרוב ביותר לכתובת המשלוח, אשר יקלוט את ההזמנה וידאג לביצועו.
  • ביצוע הזמנה לאיסוף מסניף של לג'נדה (Take Away)
   • האתר ו/או האפליקציה מאפשר למשתמשים לבצע הזמנה לאיסוף עצמי של מוצרי לג'דנה ו/או תוצרים נלווים מתוצרת צדדים שלישיים המוצעים באתר ו/או באפליקציה (לדוגמה שתייה קלה וכיו"ב, מסניף של לג'דנה אשר ייבחר על-ידי המשתמש.
   • בעת ביצוע ההזמנה האתר ו/או האפליקציה ייקלטו את מיקום המשתמש באמצעות נתונים מיקום מהמכשיר הסלולרי ו/או כתובת ה-IP של המשתמש, ככל שאלו לא נחסמו ברמת המכשיר / המחשב של המשתמש.
 2. לג'נדה אינה מחויבת להציג מבחר כלשהו של מוצרים באתר ו/או באפליקציה, והיא רשאית, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מגוון המוצרים הנמכרים באתר ו/או באפליקציה.
 3. כמו כן, באמצעות הטופס האלקטרוני האתר ו/או הממשק ייעודי באפליקציה ניתן ליצור קשר עם לג'נדה, לקבל מידע על המוצרים של לג'נדה, לקבל תשובות לשאלות נפוצות, להיכנס לחשבון רשום (ככל שנרשמת לאתר ו/או לאפליקציה), לבדוק מה הכנסת לעגלת הקניות שלך, להירשם לקבלת דיוור ישיר באמצעות הדוא"ל, ואף ליצור קשר עם לג'נדה בכל עת.  
 4. בכל עת, לרבות בעת הרישום לאתר ובעת ה-Checkout וכן עם הזנת פרטי הדוא"ל שלך במקום המתאים תוכל להירשם לרשימת התפוצה של הדיוורים הרשמיים של לג'נדה (להלן: "רשימת התפוצה").

אם תהיה מעוניין להסיר את עצמך מרשימת התפוצה לאחר שנרשמת, תוכל לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בפנייה לדואר האלקטרוני: yoav@legenda.co.il, לפי בחירתך.

למען הסר ספק, לג'נדה עדיין תהא רשאית לעשות שימוש בפרטיך לצורך שליחת הודעות תפעוליות (כגון: קבלת חשבונית, אישור הזמנה, וכיו"ב), לצרכי סטטיסטיקה ולצרכים אחרים בהתאם לדין החל, וזאת גם אם אינך רשום ברשימת התפוצה.

למידע נוסף, ראה את מדיניות הפרטיות של לג'נדה : מדיניות הפרטיות

מידע תזונתי

 1. התכנים באתר ו/או באפליקציה נועדו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד. האמור באתר ו/או באפליקציה זה אינו בא במקום יעוץ רפואי או דיאטטי, ויש לפנות לבעל מקצוע על מנת לקבל יעוץ שכזה. מטעמים אלו אין לראות באמור באתר ו/או באפליקציה משום כל המלצה רפואית או דיאטטית. כל הסתמכות על המידע נעשית על אחריות המשתמש בלבד.
 2. אין להסתמך על עובדי לג'נדה כמקור למידע רפואי, דיאטטי או אלרגני כלשהו.
 3. תתכן סטייה מסוימת בין כמות המוצר ומידע ובנתונים המוצגים באתר ו/או באפליקציה לבין כמות המוצר שתסופק במסגרת משלוח ו/או אשר תיאסף על-ידי משתמש לאחר ביצוע הזמנה באתר ו/או באפליקציה, וזאת בשל הליכי ההכנה, וגודלן המשתנה של המנות.
 4. חשוב! חלק ממנות הגלידה יכולות להכיל, וחלקן אף מכילות, אלרגנים ממינים שונים לרבות: מוצרי חלב, ביצים, אגוזים ממינים שונים, שקדים, בוטנים, גלוטן וכו'. .
 5. יובהר שלגבי מוצרי גלידה אשר מופקים ממוצרים ללא אלרגנים על אף שאינם מיוצרים מחומרי גלם המכילים אלרגנים, יש לנקוט משנה זהירות כי המוצרים מיוצרים בסביבת עבודה שאינה נקייה לחלוטין מאלרגנים, אשר עלולה לחשוף אותם לחומרים אלרגניים ממנות אחרות שהופקו.

מומלץ ללקוחות הרגישים לאלרגנים ו/או אשר נתונים בסכנת חיים בצריכת מוצרים המכילים אלרגנים להתייעץ עם גורם רפואי ומקצועי בעניין בטרם ביצוע ההזמנה ו/או צריכת המוצרים של לג'נדה.  

 1. הערכים התזונתיים של המוצרים המפורסמים באתר ו/או באפליקציה הינם ערכים מייצגים בלבד, תיתכן בהם סטייה מסוימת ככל שלג'נדה תכניס שינויים להרכב המוצרים במהלך הייצור בשל מגבלות של זמינות חומרי גלם עונתיים וכיוצ"ב ושינויים במוצרים זמינים באתר ו/או באפליקציה, בהרכבן ו/או בתכולתן, יכולים להיעשות ללא הודעה מוקדמת. 

 

אחסון ושימוש במוצרים

 1. אנו ממליצים לכם לאחסן את הגלידות והיוגורטים בהקפאה בטמפרטורה של 18- מעלות עד לשימוש ולהוציא את הגלידות והיוגורטים כ- 5 דקות לפני השימוש.
 2. אנו ממליצים לכם לאכול את הוופל בלגי עד 12 שעות מרגע שהוכן. יש לחמם את הוופל לפני ההגשה בתנור שחומם מראש לטמפרטורה של 180 מעלות במשך כ- 3 דקות.
 3. לגבי רטבים חמים שהתקשו, אנו ממליצים לחמם אותם כ- 5 עד 10 שניות במיקרוגל עד לחזרתם למצב נוזלי.

 

 

מידע אודות הכמויות

 1. באפשרותך לבחור את גודל האריזה המתאימה לך:

 

1 ליטר גלידה – כ-1 ק"ג גלידה כולל את משקל המארז, המשקל יכול להשתנות לפי טעמי הגלידה השונים.


0.5 ליטר גלידה – כ-0.5 ק"ג גלידה כולל את משקל המארז, המשקל יכול להשתנות לפי טעמי הגלידה השונים .


1 ליטר יוגורט  - כ-1 ק"ג מקפא יוגורט כולל את משקל המארז, המשקל יכול להשתנות לפי בהתאם לסוג המקפא.


0.8 ליטר יוגורט – כ-0.8 ק"ג מקפא יוגורט כולל את משקל המארז, המשקל יכול להשתנות לפי בהתאם לסוג המקפא.


0.5  ליטר יוגורט – כ-0.5 ק"ג מקפא יוגורט כולל את משקל המארז, המשקל יכול להשתנות לפי בהתאם לסוג המקפא.

 

אחסון ושימוש במוצרים

 1. אנו ממליצים לכם לאחסן את הגלידות והיוגורטים בהקפאה בטמפרטורה של 18- מעלות עד לשימוש ולהוציא את הגלידות והיוגורטים כ- 5 דקות לפני השימוש.
 2. אנו ממליצים לכם לאכול את הוופל בלגי עד 12 שעות מרגע שהוכן. יש לחמם את הוופל לפני ההגשה בתנור שחומם מראש לטמפרטורה של 180 מעלות במשך כ- 3 דקות.
 3. לגבי רטבים חמים שהתקשו, אנו ממליצים לחמם אותם כ- 5 עד 10 שניות במיקרוגל עד לחזרתם למצב נוזלי.

 

 

רישום לאתר

 1. במסגרת יצירת החשבון באפליקציה, נבקש ממך לאשר את תנאי השימוש, למסור לנו את שמך ואת כתובת המייל שלך, ולבחור סיסמה. בהמשך, תידרש להזין את כתובתך ואת מספר הטלפון שלך, וכן כתובת למשלוח וטלפון לתיאום.
 2. לג'נדה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל הוצאה הקשורה להזנת מידע שגוי, ובכל תקלה או בעיה שהיא שעשויה לנבוע מכך, לרבות בביצוע ההזמנה או במשלוח. המידע שתמסור, וכן כל מידע בנוגע לפעולותיך באתר ו/או באפליקציה, יישמר בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו, שניתן למצוא כאן: [להכניס לינק למדיניות הפרטיות].

רכישת מוצרים באמצעות האתר  

 1. מחירי המוצרים באתר ו/או באפליקציה נקובים בשקלים חדשים כולל מע"מ, ואינם כוללים (כאשר אין מדובר בהזמנה לאיסוף עצמי) דמי משלוח אשר ישתנו לפי מרחק הנסיעה בין הסניף הקרוב אל הכתובת למשלוח. לג'נדה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ו/או באפליקציה ו/או את דמי המשלוח מעת לעת וללא צורך בהודעה מראש, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה תחויב במחיר כפי שפורסם באתר ו/או באפליקציה בעת ביצוע ההזמנה.
 2. מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ביצוע ההזמנה באתר ו/או באפליקציה ובהתאם לזמינות המוצר במלאי לג'נדה.
 3. במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה/הטבה, הסכום שיוחזר לך ייגזר מהסכום ששילמת בפועל לאחר הנחה/הטבה ובכפוף לחוק.
 4. תמונות המוצרים באתר ו/או באפליקציה נועדו לצרכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר ו/או באפליקציה ו/או אופן הצגתן באתר ו/או באפליקציה לבין המוצרים אשר יסופקו בפועל. מבלי לגרוע מן האמור, לא תוטל כל אחריות שהיא על לג'נדה בגין כל שוני ו/או הבדל בין תמונת המוצר באתר ו/או באפליקציה לבין המוצר שיסופק בפועל.
 5. לג'נדה מספקת, בין היתר, מוצרי גלידה ו/או מקפאי יוגורט ו/או וופל בלגי ו/או קרפ טריים ברמה גבוהה. ככל שלא ניתן לספק מוצר כלשהו או שהוא אזל מהמלאי, תופיע הודעה בהתאם לצד תמונתו ופרטיו באתר ו/או באפליקציה.

ככל שיתברר שהמוצר לא קיים לאחר ביצוע ההזמנה, אזי לג'נדה תיצור עמך קשר לצורך תיאום מוצר אחר או ביטול העסקה. לג'נדה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה בטרם אספקת המוצר לך, ואתה תזוכה בגין התשלום ותקבל על כך הודעה בהתאם בהקדם האפשרי.  

 1. לאחר בחירת החבילה או המוצרים שברצונך לרכוש, המוצרים ופרטיהם יופיעו בסל הקניות, ולאחר לחיצה על "Checkout", תוכל באפליקציה להיכנס כמשתמש רשום או ככל שהנך מזמין מהאתר תוכל להמשיך ברכישה כאורח ולמלא את שמך, , כתובתך וכתובת המשלוח, וכן להסכים לתנאי השימוש, לרבות מדיניות אספקת והובלת המוצרים ומדיניות .

ככל שבמסגרת ביצוע ההזמנה תמלא פרטים לא מלאים או לא מדויקים, לא נוכל להבטיח את המשלוח התקין, ויתכן ותחוייב בדמי משלוח נוספים.

 1. רכישת המוצרים באתר ו/או באפליקציה תתבצע באמצעות כרטיס אשראי דרך מערכת סליקה (להלן: "עסקת אשראי"). במסגרת עסקת האשראי יהיה עליך להזין את פרטיך האישיים בדף סליקה מאובטח בתקןSSL , שבו יהיה עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי ואופן התשלום בהתאם לתנאי העסקה.

דף הסליקה ופעולת סליקת האשראי יתופעלו ויתבצעו על ידי חברת סליקת אשראי חיצונית, חברת קרדיט גארד או חברה/ות אחרת/ות ו/או נוספת/ות עמה תעבוד לג'נדה (להלן: "חברת סליקת האשראי"), הנמנית בין ספקי השירות של חברות האשראי ומורשית לבצע פעולות סליקת אשראי בהתאם לכל דין, וכן עומדת בכל התקנים וההנחיות של חברות האשראי לביצוע עסקאות אינטרנטיות מאובטחות.

האחריות לגבי המידע האישי המועבר לידי חברת סליקת האשראי במהלך מילוי הנתונים בדף הסליקה בסיום ההזמנה, וכן לגבי כל הקשור לעסקת הסליקה, היא של חברת סליקת האשראי, כאשר מידע זה יועבר בצורה מוצפנת ומאובטחת בהתאם לתקנים בינלאומיים והוראות חברות האשראי, על-ידי חברת סליקת האשראי. למידע נוסף, אנא ראה את תקנון חברת סליקת האשראי בחלון הקופץ לביצוע תשלום ברכישה מזדמנת באתר ו/או באתר האינטרנט של חברת הסליקה הקבועה / שירות הסליקה הקבועה בהם אתם עושים שימוש.

עם קבלת אישור ביצוע הרכישה, יישלח לכתובת הדוא"ל שלך אישור העסקה עם מספר ההזמנה. יש להבהיר, כי השלמת הרכישה כפופה לאישור ביצוע העסקה מחברת סליקת האשראי. במידה שהמערכת תיתקל בסירוב חיוב, תופיע הודעה מתאימה בנוגע לכך והרכישה תבוטל. יש לציין ולהדגיש כי עסקה לא נחשבת כעסקה מושלמת עד לקבלת אישור ביצוע עסקת אשראי מחברת כרטיס האשראי שברשותך. יובהר כי מועד המשלוח יוחל ממועד קבלת אישור חברת סליקת האשראי לביצוע העסקה. אם לא קיבלת הודעה על מספר הזמנה, סירוב חיוב או דוא"ל כאמור, עליך ליידע על כך את לג'נדה ללא דיחוי.  

 1. לג'נדה שומרת לעצמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את הזכות לסרב לרכישה כלשהי ו/או לבטל כל רכישה ו/או שלא לאפשר למשתמש כלשהו (לרבות משתמש אשר ביצע רכישות באתר ו/או באפליקציה בעבר) לבצע רכישות באתר ו/או באפליקציה, מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מראש ו/או בכתב, וללא צורך במתן נימוק כלשהו. מבלי לגרוע מן האמור, לג'נדה תהיה רשאית שלא לאשר הזמנה בכל אחד מהמקרים הבאים, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי:
  • במקרה של מסירת פרטים שגויים בעת הרישום לאתר. יובהר, כי מסירה של פרטים כוזבים בעת ביצוע הרכישה מהווה עבירה פלילית, ומבצע הפעולה צפוי להיות חשוף להליכים משפטיים, פליליים ואף אזרחיים.
  • במקרה של ביצוע מעשה או מחדל, הפוגע או עלול לפגוע באתר ו/או באפליקציה או בלג'נדה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות עובדיה וספקיה של לג'נדה.
  • במקרה של חשד להפרת תנאי השימוש, לרבות במקרה של שימוש באתר ו/או באפליקציה לצורך ביצוע/ סיוע / עידוד ביצועו של מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי חוקי ודיני מדינת ישראל.
  • במקרה של חוב כספי ללג'נדה, אשר לא נפרע לאחר שחלף המועד לתשלומו.
  • במקרה של אי אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי של המשתמש ו/או חברת סליקת האשראי.
  • במקרה של קרות אירוע של "כוח עליון", לרבות, בין היתר אך לא רק, פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור.
 2. .

שינוי וביטול הזמנה

 1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), בשל אופי השירות והמוצרים המסופקים, לא יתאפשר החזר, שינוי או ביטול הזמנה לאחר קליטת ההזמנה אצל
 2. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת המוצר הפגום מבית הלקוח תחול על לג'נדה. מוצר שייטען לגביו כי הוא פגום, ייבדק על ידי לג'נדה. בהתאם להחלטה ושיקול דעתה הבלעדי של לג'נדה, במקרה הצורך לג'נדה תיצור עמך קשר לצורך תיאום אספקת מוצר אחר או ביטול עסקה.
 3. בכל מקרה, החבות של לג'נדה ביחס לטענה כי המוצר פגום לא תעלה על מחיר הרכישה של המוצר.
 4. ההחזר הכספי ייעשה לאמצעי התשלום שבו ביצעת את ההזמנה ויתבצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
 5. האמור בפרק זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן לעניין ביטול עסקה ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010.
 6. לג'נדה תהא ראשית לבטל עסקה, בין היתר, במקרים הבאים:
  • ככל שיתברר שהמוצר לא קיים לאחר ביצוע ההזמנה, אזי לג'נדה תיצור עמך קשר לצורך תיאום מוצר אחר או ביטול העסקה. לג'נדה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה בטרם אספקת המוצר לך, ואתה תזוכה בגין התשלום ותקבל על כך הודעה בהתאם בהקדם האפשרי.
  • במקרה בו מחמת כוח עליון אין באפשרות לג'נדה לתפעל את האתר ו/או לספק לך את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו, בין היתר: הגבלות בשל התפרצות נגיף לרבות נגיף הקורונה; תקלות טכנולוגיות; חבלה כלשהי או אירוע בטחוני; תקלות במערכות תקשורת ו/או כל אירוע אחר אשר מונע את אספקת .בכל הנוגע לאספקה והובלת מוצרים,– אנא ראה את מדיניות אספקה והובלת מוצרים. [להוסיף לינק]

קניין רוחני

 1. האתר וכן התכנים המוצגים בו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, סימן המסחר Leggenda וכל סימן מסחר ו/או שם מסחר אחר/ים שעשוי להיות מוצג באתר ו/או באפליקציה, שם הדומיין, ארגון וסידור המידע שבאתר ו/או באפליקציה, התמונות שבאתר ו/או באפליקציה, סודות מסחריים, עיצובו הגרפי של האתר, הכיתוב שבאתר ו/או באפליקציה, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, התוכנות המשמשות לתפעול האתר וכן כל פרט אחר הקשור להפעלתו ולעיצובו של האתר - חוסים תחת הגנת דיני זכויות יוצרים, ונמצאים בבעלותה הבלעדית של לג'נדה או שלג'נדה קיבלה רישיון או זכות שימוש בהם מצדדים שלישיים. 
 2. אין להפעיל ו/או לאפשר לצד שלישי כלשהו להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה מלאה או חלקית של מידע ו/או תכנים מהאתר, ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין ליצור ו/או להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 3. אין להעתיק ו/או להעביר ו/או להפיץ ו/או לערוך ו/או לשכפל ו/או למכור ו/או להציג בפומבי ו/או לשנות ו/או לשדר ו/או לחלק ו/או להוריד ו/או לפתח איזה מן התכנים המוצגים באתר ו/או באפליקציה ו/או לתת רישיון ו/או להעביר גישה באתר ו/או באפליקציה ו/או לבצע פעולה כלשהי שעשויה לפגוע באתר ו/או באפליקציה או בפרטיות המשתמשים האחרים באתר ו/או באפליקציה ו/או לנסות להשיג גישה לפרטי עסקאות שבוצעו באמצעות האתר בכל אמצעי שהוא ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אשר באתר ו/או באפליקציה אלא לצורך אישי בלבד.
 4. אין להעביר את תכני האתר בין בתשלום ובין שלא בתשלום לכל צד שלישי. תכני האתר אינם ניתנים לפרסום ו/או להעברה בכתב, במדיה מגנטית, לשכפלם, להעתיקם או למסרם, בין לשימוש פרטי ובין לשימוש מסחרי, ובפרט אין לשנות את העיצוב או התפקוד של תכנים מהאתר כך שמחסירים מהם תכונות או מידע לכל מטרה באשר היא, ובכלל זה למשל פרסומות, צילומים וכו'.
 5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי השימוש מעניקים לך זכות להשתמש באתר ו/או באפליקציה ובשירותיו בלבד, ונאסר עליך לבצע כל פעולה אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני המפורטות לעיל.

אחריות

 1. לג'נדה אינה מייצרת את כל המוצרים, וחלק מהמוצרים הנלווים אשר אינם גלידה ו/או מקפאי יוגורט ו/או ופל בלגי ו/או קרפ הינם מתוצרת צדדים שלישיים. ככל שנרכש מוצר שכזה דרך האתר ו/או האפליקציה, אחריות לג'נדה מוגבלת לאספקה והמשלוח.
 2. אף על פי שלג'נדה עושה כל שביכולתה בכדי לוודא שהמידע המוצג באתר ו/או באפליקציה, לגבי המוצרים השונים ובכלל, יהיה מידע שלם ומדויק ככל הניתן, עלולים להופיע בו, בתום לב, שגיאות ו/או אי דיוקים. לג'נדה לא תישא בכל אחריות שהיא הנובעת או קשורה להסתמכות על המידע המוצג באתר ו/או באפליקציה.  
 3. לג'נדה אינה מתחייבת כי השירות באתר ו/או באפליקציה יינתן כסדרו בלא הפסקות וכי יהיה חסין מפני נזקים, תקלות, כשלים והפרעות בתקשורת. כן לג'נדה לא אחראית לכל מעשה או מחדל שאינו בשליטתה, לרבות אך לא רק בשל כוח עליון. בקרות אירוע כאמור, לג'נדה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק שנגרם לך או למקרה שבו הזמנתך לא התקבלה ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הזמנתך.
 4. לג'נדה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לך או לצד שלישי כלשהו בשל טעות שביצעת בהזנת הנתונים לאתר, לרבות בכל הנוגע לטעות בהקלדת כתובת המשלוח או פרטי כרטיס האשראי.
 5. אתה האחראי לציוד המחשבים שברשותך ולחיבור לרשת האינטרנט, ולג'נדה לא תהיה אחראית בכל הנוגע לנזקים שעלולים להיגרם לציוד המחשב ו/או התקשורת שלך ו/או של צד שלישי, לרבות וירוסים ו/או כל גישה בלתי מורשית לשרתי לג'נדה ו/או כל הפרעה אחרת. כמו כן, לג'נדה איננה אחראית לקושי ו/או מניעה טכניים אשר יפגעו באפשרות השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או ברכישת מוצרים באמצעותו, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה בקשר עם קושי ו/או מניעה כאמור. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לג'נדה תעשה כל מאמץ סביר לתקן כל תקלה ו/או מניעה ו/או בעיה ו/או טעות טכנית אשר תיפול באתר ו/או באפליקציה, והכל לפי מיטב יכולתה ולפי האמצעים אשר יהיו קיימים באותה העת.

דין וסמכות שיפוט

 1. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי יהיה בתי המשפט של מחוז חיפה.

מידע נוסף

 1. למידע נוסף לגבי אופן פעילות האתר, ניתן לפנות אל לג'נדה בדוא"ל yoav@legenda.co.il

מידע על אזורי משלוח ועלויות משלוח

לאזורי משלוח

לעליות משלוח